Walne Zgromadzenie Oddziału Katowickiego PTK

Szanowni Państwo, Członkowie Oddziału Katowickiego PTK,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Oddziału Katowickiego PTK, które odbędzie się w dniu 12.06.2023 r. o godz.:

I termin 16:30

II termin 16:45

Zgromadzenie odbędzie się w formie hybrydowej zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań przyjętym uchwałą przez Zarząd Główny PTK przy wykorzystaniu rozwiązań zapewniających w szczególności udział bezpośredni i na żywo w Zgromadzeniu, a także możliwość zachowania tajności głosowania, gdy takie jest wymagane, oraz bezpieczeństwa danych.

Poza wyborami Przewodniczącego-Elekta Oddziału na kadencję 2023-25 oraz Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej wybieramy także Delegatów Oddziału na kolejną kadencję.

Kandydatem na Delegata może być każdy członek zwyczajny PTK, który nie zalega ze składkami (można to sprawdzić w systemie PTKCzłonkowie).

Funkcję Delegata można łączyć z innymi funkcjami w PTK. Liczba kadencji nie jest limitowana.

Kandydatów zgłaszamy w następujący sposób:

Członek zwyczajny naszego Oddziału, wyrażający wolę kandydowania do Walnego Zebrania Delegatów PTK, może zgłosić swoją kandydaturę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail m.i.c.h.a.l@wp.pl , najpóźniej na 14 dni roboczych przed odbyciem w danym Oddziale Walnego Zgromadzenia Oddziału („Zgromadzenie”) albo ustnie, podczas Zgromadzenia;Zgłoszenie kandydatury („Zgłoszenie”) powinno obejmować:

  1. imię i nazwisko kandydata,
  2. numer PESEL,
  3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami członkowskimi (Certyfikat PTK),
  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Delegata*

* Odnośnie oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Delegata, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, istotne jest, że kandydat musi być świadomy, że:

  1. zostając wybrany na Delegata reprezentuje on interesu Oddziału PTK, którego jest członkiem,
  2. obowiązany jest brać udział w każdym Walnym Zebraniu Delegatów, (w sumie zwykle 4 w ciągu kadencji – podczas wiosennej konferencji i podczas jesiennego kongresu)
 Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
2. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdania:

3.1          Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji w okresie kadencji 2021-2023;

3.2          Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Sekcji w okresie kadencji 2021– 2023.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu Sekcji za okres kadencji 2021 – 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej Sekcji za okres kadencji 2021 – 2023.
6. Wybór Przewodniczącego-Elekta Oddziału na okres kadencji 2023 – 2025
7. Wybór członków Zarządu Oddziału na okres kadencji 2023 – 2025
8. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Oddziału na okres 2023-2025.
9. Wybór Delegatów Oddziału Katowickiego PTK na kadencję 2023-2025.
10. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Oddziału na kadencję 2023-2025 oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na okres 2023-2025.
11. Ogłoszenie wyników wyborów Delegatów Oddziału w kadencji 2023-2025.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Katowickiego PTK odbywać się będzie przy wykorzystaniu dwóch platform. Przekaz audio-wizualny realizowany będzie z wykorzystaniem platformy ZOOM, natomiast system PTK Członkowie będzie służył do oddawania głosów. Bardzo prosimy o zapoznanie się z wyprzedzeniem z instrukcją głosowania (w załączeniu) i sprawdzenie czy logowanie do PTK Członkowie nie sprawia kłopotu. Link do połączenia przez ZOOM wyślemy kilka dni przed Zgromadzeniem.

Serdecznie zapraszamy.